Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaszydera szydera
Reposted fromheima heima viaszydera szydera

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
6937 44e3 420
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viaszydera szydera

October 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaanderpop anderpop
7894 f045 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaanderpop anderpop
4448 21f1
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
6283 fdcf 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viacarmenluna carmenluna
1205 5732 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna


Me at 4am sneaking around the house looking for a snack
3701 13e6 420
wstawanko
Reposted frompankamien pankamien viacarmenluna carmenluna
8939 9322 420
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viacarmenluna carmenluna
7934 4479 420
Reposted fromSulejman Sulejman viacarmenluna carmenluna
5971 a875 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
4121 860c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl